FABULOUS FAMILY HIDEAWAYS ga naar mijn favorieten  |  HOME |  OVER ONS |  CONTACT |    |  CHARITY
schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en ontvang de nieuwste locaties en speciale aanbiedingen

ALGEMENE VOORWAARDEN GEBRUIK WEBSITE

Het gebruik van deze website betekent dat jij je als bezoeker akkoord verklaart met onderstaande (gebruiks)voorwaarden. Informatie en/of beeldmateriaal op deze website en de informatie eraan gerelateerd, is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, herschreven of heruitgegeven in welke vorm dan ook, noch openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, tenzij voorafgaande toestemming van Little Treasures is ontvangen.

Informatie/gegevens

Little Treasures streeft er naar om de informatie op de website zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven. De verstrekte gegevens steunen op betrouwbare bronnen en zorgvuldig werk, maar hebben een informatief karakter. Little Treasures en haar toeleveranciers garanderen niet de juistheid, volledigheid, tijdigheid en geschiktheid van de informatie. Kom je iets tegen dat niet correct is, of verouderd, dan kun je ons hier op attenderen.

Little Treasures en/of haar toeleveranciers accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is, inclusief (gevolg)schade als gevolg van het verlies van gegevens, omzet en/of winst als gevolg van, of op welke manier dan ook, gerelateerd aan het gebruik of het (dis)functioneren van deze website. Iedere vorm van transactie die gedaan wordt door middel van de Little Treasures website, of die gebaseerd is op de inhoud van de website, is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/bezoeker van de website.

Little Treasures is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen. Zijis evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden direct, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, samenvatten, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van informatie of data met behulp van deze website en verwante informatiediensten. Dit geldt zelfs indien Little Treasures gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Little Treasures en haar toeleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in deze website en verwante informatiediensten. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige compensatie.

Auteursrecht

Op de inhoud en vormgeving van alle uitingen van Little Treasures ongeacht de drager (hieronder begrepen deze website van Little Treasures) rust auteursrecht en databankenrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Little Treasures. Beeld en/of portretrecht en/of woordrecht kunnen (ook) van toepassing zijn.

Hergebruik

Het is niet toegestaan materiaal van de Little Treasures website te hergebruiken. Slechts in incidentele gevallen wordt hierop een uitzondering gemaakt. Vermeld bij een dergelijk verzoek waarin en waarom u het werk wilt opnemen en de oplage of - als de publicatie elektronisch is - het (gemiddeld) aantal bezoekers.

Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden voor het gebruik van de Little Treasures website is het Nederlands recht van toepassing.

© 2011-2013 LITTLE TREASURES TERMS & CONDITIONS |  PRIVACY & SECURITY  |  FEEDBACK |  SITEMAP |  CONTACT

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie.

Sluit